Mindenki szívében van egy dallam!

A Korinta Alapítvány Életrevalók Tanodája közel 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kiírt pályázatán arra, hogy a Szeged-Kiskundorozsma településrészen a 2020-2021-es tanévben megvalósítsa a Mindenki szívében van egy dallam programot. Az összeg felét hangszerre, kellékekre, felét pedig a megvalósításra fordítottuk.

A projekt tartalmának bemutatása

A programsorozatban legfontosabb célkitűzésünk, a gyerekek figyelmének, készségeinek fejlesztésén túl, a közösségépítés volt, amelyben alapvető az egymás iránti tisztelet, és ahol a kohéziós erő az együtt zenélés öröme és a személyes kapcsolatok mélysége. 

A húsz foglalkozás során a gyerekek közösségben tanultak zenélni, örömüket lelték a zenében. A foglalkozások tartalmának kialakításakor önismereti és segítő beszélgetésekkel egybekötött csoportos és egyéni zenetanítás, zenekarépítés álltak a középpontban.

A program egy közös koncerttel zárult, mely a résztvevő gyerekek számára olyan sikerélményt adott, ami erősítette a tudásvágyukat és fejlesztette az önbecsülésüket.

A támogatásból számos értékes hangszert is vásároltunk.

A projekt részletes szakmai beszámolóját ide kattintva lehet elolvasni:

Mindig van remény

Projektünk ,,A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című felhívás keretében a Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány, mint konzorciumvezető és a Szeged Alsóvárosi Ferences Plébánia, mint konzorciumi tag  magvalósításában jön létre.

A Projekt címe: Mindig van remény!

A projekt kezdete 2018. január 1. és 2020. december 31-én zárul. Az EFOP-1.3.7-17-2017-00181 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünk 44 901 568  Ft támogatást nyert el, a támogatás mértéke 100%-ban vissza nem térítendő támogatás.

A projekt rövid bemutatása:

Az értelmi fogyatékos fiatalok és a bűnelkövetővé válás és áldozattá válás szempontjából veszélyeztetett célcsoportok közösségépítése, amely segítségével a résztvevők képessé válnak a rendezett családi életre, önálló életvezetésre és a munkaerőpiacra történő belépésre.

Rövid távú célok

 • A fiatalok felkészítése az életkorra és helyzetükre jellemző problémákra és nehézségekre, nyitottságuk fokozása.
 • Hátránykompenzációs tevékenységgel a veszélyeztetett fiatalok személyiségfejlesztése, pozitív énkép kialakítása
 • A fiatalok felkészítése a munkaerő-piaci részvételre.
 • A családalapítás előtt álló fiatalok és szülők felkészítése a családi életre, konfliktuskezeléssel, motivációval, életvezetési kompetenciák fejlesztésével.
 • Fogyatékos fiatalok munkaerő-piaci részvételi lehetőségének megteremtése

A közösségépítésben új megoldásokat keresünk. A célcsoport megszólításának és a közösség építésének eszközeként az élménypedagógiát választjuk, amely a kamaszok és a fogyatékkal élők figyelmét a többiek és önmaguk megismerése felé irányítja, nyitottabbak lesznek új és valós élmények felé. Az emberi kapcsolatok, a szolidaritás és összetartás, az empátia és a többiekkel elért sikerek válnak fontossá. Tapasztalatok szerint az élménypedagógia jó hatással van a kommunikációs képességekre, a kooperációra, az önérvényesítő készségek fejlesztésére és a tolerancia erősödésére. Az esetleges kudarcokban és a gyakori sikerélményekben megtapasztalt személyes felelősség nagyban hozzájárul a tudatos énkép kialakulásához. Az élménypedagógia nem direkt módon, frontális úton közvetíti pozitív értékrendet. Az élménypedagógia azt nyújtja projektünk célcsoportjának, amire szükségük van: rendhagyó helyzeteket, szokatlan, izgalmas kihívásokat.

A közösségépítés másik eszköze a közös alkotói munka, ezért szervezünk rendszeresen kézműves foglalkozásokat, amelyek a helyi hagyományok és örökség átörökítésén túl a közös alkotás örömével is megajándékozza a részt vevőket, valamint megismerkedhetnek a kreatív iparágakkal.

Mind a két célcsoportunkba tartozó fiatalok részt vesznek a közös rendezvényeken, táborokban, illetve a másik célcsoportnak szervezett foglalkozásokon is. Ezzel érzékenyítjük. őket egymás elfogadására. A kallódó fiatalokat a fogyatékkal élők elfogadására, problémáik megértésére, egymás segítésének fontosságára, a fogyatékkal élőket pedig bevonjuk a műhelyfoglalkozásokba, szakkörökbe, hogy közösen dolgozzanak, ismerjék meg egymás problémáit. Ez lenne az első gyakorlat az értelmi fogyatékosok részéről együtt dolgozni más, már felnőtt, tehát valós élethez szokott fiatalokkal (munkatársakkal).

Támogatott foglalkoztatás módszertani felkészítő képzés – PonTem Program


EFOP- 1.3.7-17-2017-00181
számú projekt

A Támogatott Foglalkoztatás egy személyre szóló és komplex rehabilitációs szolgáltatás, amely egyrészt arra irányul, hogy a fogyatékossággal élők emberi méltóságuk megtartása mellett, normál munkahelyen dolgozzanak, másrészt hozzá járul, hogy a munkáltatók lojális és az elvárt munkafolyamatokat megbízhatóan, színvonalasan ellátó munkaerőhöz jutnak.

A Támogatott Foglalkoztatás módszertani felkészítő képzés célja, hogy
olyan szakembereket képzezzen, akik képesek megfelelni a foglalkoztatási rehabilitáció keretei között megfogalmazott új igényeknek, kihívásoknak. A képzés a Támogatott Foglalkoztatás (supported employment) módszertan szemléletét, alapelvet, lépéseit, módszereit ismerteti meg a résztvevőkkel.
Célja, hogy a résztvevők képessé váljanak megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének felkészítésére, valamint a munkáltatók megnyerésére befogadó munkahelyi környezet kialakításra.

Kapcsolat: pontemprogram@gmail.comOdú Központ

A koragyermekkori intervenciós ellátás a 0-5 (6) éves korú, eltérő fejlődésű, fogyatékos gyermekek és családjaik megsegítésére irányuló szolgáltatások összessége. Ennek a folyamatnak tervszerűen felépített programja a gyermekre irányuló szűrés, állapotfelmérés, komplex diagnosztikai vizsgálat, valamint gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, és egyéb terápiás szolgáltatások összessége.

Ilyen komplex szemléletű ellátási modellt valósít meg Szegeden a KORINTA Alapítvány és a fenntartásában működő Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény. Az Odú 2012-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A fejlesztések eleinte szegedi bölcsődékben folytak, majd 2002 őszén a KORINTA Alapítvány létrehozta Szeged város együttműködésével az Odú Központot.

Intézményünkben évente 80-100 kisgyermek korai fejlesztése történik egyéni és csoportos formában. Gyógypedagógusaink tanácsadást, konzultációs lehetőséget biztosítanak Szeged Város Bölcsődéiben integráltan nevelkedő, eltérő fejlődésmenetű gyermekek kisgyermeknevelői számára.

A logopédiai ellátást intézményünk a megkésett beszédfejlődésű, vagy nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek számára biztosítja 3 éves korig, illetve külön megállapodás alapján partnerintézményeinkben nevelkedő gyermekek és tanulók számára.

A KORINTA Alapítvány és az Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény mindent elkövet, hogy a különböző fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik a társadalom látható tagjai, és aktív résztvevői lehessenek. Kulturális rendezvényeken, sportversenyeken veszünk részt, a hasonló tevékenységet folytató szegedi, hódmezővásárhelyi intézményekkel közös programokat szervezünk.

Nevelési-oktatási feladatokat ellátó intézmények munkáját az alapítvány kiegészítő terápiás szolgáltatásai egészítik ki. A gyermekek az intézmény falai között zajló fejlesztő foglalkozásokon kívül részt vehetnek hidroterápiás és zeneterápiás foglalkozásokon is.

Az Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény első 10 éve alatt olyan műhellyé vált, ami egyszerre szolgáltat egy vidéki nagyváros számára – addig módszertanában és erőforrásaiban is feltáratlan – ellátást fogyatékos személyek számára, ugyanakkor a térségben minden olyan projektbe bekapcsolódik, amelyek az érintettek életkorát vagy állapotát tekintve, illetve szakembereink tudása révén tevékenységünkhöz kapcsolhatóak. Reméljük, hogy az 1000-1300 család, akik az elmúlt 10 évben az Odú-ba „bújhattak” az első fájdalmas, sebezhető vagy elbizonytalanodott hónapok, évek idején, ebben a szeretetteljes és segítő légkörben megerősítő impulzusokat kaptak gyermekükről és önmagukról. Segítséget legkorábban, legközelebb és legsokoldalúbban.

Életrevalók Tanoda

EFOP- 3.3.1-15-2015-00201
számú projekt

A 2013 óta működő tanodai programunk célja az iskolán kívüli támogató rendszerek kiépítésével és fenntartásával a halmozottan hátrányos helyzetű diákok körében a lemorzsolódás csökkentése, a továbbtanulási kedv növelése.

A projekt megvalósítása érdekében bevonjuk az Orczy István és Jerney János Általános Iskolákat, mint szakmai megvalósítókat. A fent említett két intézmény nagy szerepet fog vállalni a tagok toborzásában, programjaink szakmai megvalósításában és a szülőkkel fenntartott kapcsolatrendszerben.

A Tanoda sztenderdnek megfelelően egyéni fejlesztési terveket készítünk és követünk, szaktantárgyi felkészítő foglalkozásokat (szövegértés, matematika, ITC, stb.) tartunk, miközben fejlesztjük a tanulási képességeket is.

Amellett, hogy a diákok klasszikus korrepetálásban, tantárgyi megsegítésben részesülnek, lehetőségük van bekapcsolódni ismereteiket fejlesztő mini-projektekbe is. A mini-projekteket tematizáltuk. A tervezettek mellett természetesen a diákoknak lehetőségük van saját projekteket is kitalálni.

Mindehhez rendelkezünk a megfelelő erőforrásokkal: A projektmenedzser mellett szakmai és pénzügyi vezető, tanodavezető, szaktanárok, kortársmentorok, fejlesztőpedagógus, pszichológus, szupervizor, tehetségkoordinátor áll majd a rendelkezésünkre.

A Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány 2016. december 1-én indította el az Életrevalók Tanoda (EFOP-3.3.1-15-2015-00201) című projektjét, mely az Európai Unió finanszírozásával valósul meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon (EFOP) belül Szeged-Kiskundorozsmán, a Tas utca 8. szám alatt. A projekt 100%-ban finanszírozott, az elnyert támogatás összege: 29.887.025 Ft. A projekt befejezésének dátuma: 2018. december 31.

A tanoda célcsoportja a szegedi-kiskundorozsmai általános és középiskolákban tanuló, roma, hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákok. A komplex fejlesztés a szövegértési, szövegalkotási és kommunikációs, matematikai és logikai készségek, valamint az idegen nyelvi, szociális és IKT kompetenciák terén tantárgyi órák, műhelyek és klubok keretében valósul meg. A diákokat továbbá mentor és roma mentor is segíti, akivel konzultálhatnak akár életviteli, akár tantárgyi kérdésekben. A családsegítő munkatársa rendszeres tanácsadást tart. A tanodában és külső helyszíneken egyéb szabadidős, sport és tábori programok valósulnak meg.

Igénybe vehető alaptárgyak szaktanárok vezetésével:

 • humán tantárgyakból (irodalom, nyelvtan, angol, történelem)
 • reál tantárgyakból (matematika, fizika, kémia, földrajz)
 • pszichológiai tanácsadás, nevelési tanácsadás
 • gyógypedagógusi, logopédusi, fejlesztő pedagógógusi megsegítés

Tervezett klubfoglalkozások és műhelyek témái: zsonglőr foglalkozás, állatasszisztált terápia (kutyaterápia), kreatív foglalkozások, háztartási ismeret, tanulásmódszertan, drámapedagógia, robotika és pályaorientáció.

A szaktanárok igény szerint (alkalmazkodva a tanulók órarendjéhez) egyénileg, vagy kiscsoportokban állnak rendelkezésre a tanoda nyitvatartási ideje alatt (hétfő – péntekig 14:00 – 18:00). 


Kapcsolat:

Cím: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Tas utca 8.
Telefon: +36703736473
E-mail: eletrevaloktanoda@gmail.com

További tevékenységünk

Szegeden és vonzáskörzetében élő eltérő fejlődésmenetű és fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztését biztosítjuk életminőségüknek javítása érdekében az Odú Fejlesztő Központban.

Terápiás szolgáltatásokat biztosítunk minden rászoruló gyermek és család számára.

Integrált keretek között folyó fejlesztő munkát tartunk fenn.

A fogyatékos gyermekeket segítő, illetve velük foglalkozó szakembereket képzésekkel támogatjuk.

Esélyegyenlőségi projekteket valósítunk meg a fogyatékos emberek társadalmi elfogadásának növelése érdekében.

Életvezetési tanácsadást tartunk a szükséget szenvedők számára.

Önkormányzati, közoktatási, felsőoktatási intézményekkel és civil szervezetekkel együttműködéseket, partnerségeket alakítunk ki.

Szponzorokat és támogatókat kutatunk fel, megteremtjük a pénzügyi forrásokat.

 • Önkénteseket foglalkoztatunk.
 • Nemzetközi kapcsolatokat ápolunk.
 • Egyetemes tervezés szemléletét terjesztjük.